Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Mình phát hiện được một vấn đề thật thú vị là ngôn ngữ, văn hóa và dịch thuật có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp của con người nhưng không phải tất cả mọi người trên thế giới đều nói cùng một ngôn ngữ. Người ở vùng lãnh thổ khác nhau có văn hóa khác nhau hay nói cách khác họ có ngôn ngữ, phong tục, tập quán, lối sống khác nhau. Cho nên, để giao tiếp được với những người không cùng nền văn hóa nhau thì cần có sự tham gia của dịch thuật.


Dịch thuật đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nền văn hóa khác nhau hay nói cách khác dịch thuật là phương tiện giao tiếp liên văn hóa. Dịch thuật gồm có biên dịch và phiên dịch. Biên dịch là chuyển nghĩa của văn bản bằng ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, còn phiên dịch là chuyển nghĩa của lời nói bằng ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. 

Ngôn ngữ và văn hóa luôn đi song hành với nhau. Do đó, người dịch không chỉ thành thạo ít nhất hai ngôn ngữ (ngôn ngữ gốc như tiếng Anh và ngôn ngữ đích như tiếng Việt và ngược lại) mà còn phải hiểu văn hóa của những người sử dụng hai ngôn ngữ đó. Trong quá trình dịch, người dịch không chỉ chú tâm vào việc làm sao chuyển nghĩa của bản gốc sang nghĩa tương đương ở bản đích mà cố gắn tìm ra sự khác biệt giữa hai nền văn hóa đó.


3 nhận xét: